Η Εταιρεία μας
Η Εταιρεία μας, Πέψης & Υιός Λτδ δραστηριοποιείται και πρωτοπορεί στον τομέα του Διαχωρισμού Οικοπέδων καλύπτοντας τις πιο αυστηρές απαιτήσεις της σύγχρονης οικοδομικής βιομηχανίας. Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους μας, είναι πάντοτε να παρέχουμε στους πελάτες μας την ταχύτερη, καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση, καλύπτοντας όλες τις συμβατικές απαιτήσεις και εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές νομοθεσίες και πρότυπα.

Η Διοίκηση της Εταιρείας μας έχει εξασφαλίσει όλους τους απαραίτητους πόρους, σε μηχανολογικά μέσα και είναι επανδρωμένη με άρτια εκπαιδευμένο προσοντούχο και επιστημονικό προσωπικό όπως: τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, έμπειρους εργοδηγούς και επαγγελματίες μηχανοδηγούς , για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και την επίτευξη των ποιοτικών μας στόχων, φροντίζοντας παράλληλα μέσα από τους μηχανισμούς τυποποίησης που εφαρμόζουμε, την εξασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους προς όφελος των πελατών μας.

Για την διασφάλιση της Επιτυχίας των πιο πάνω η Εταιρεία μας έχει
:

  • Υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000) και εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες διασφαλίζοντας την ποιότητα των έργων και υπηρεσιών μας για την ικανοποίηση των πελατών μας.
  • Επενδύουμε στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού μας ώστε να προάγουν την Ποιότητα και την παραγωγικότητα για την επίτευξη του χαμηλότερου δυνατού κόστους σε κάθε δραστηριότητα.
  • Επενδύουμε συστηματικά σε σύγχρονα μηχανήματα, παραγωγικό εξοπλισμό, εξοπλισμό ελέγχου και όργανα μετρήσεων.
  • Θέτουμε μετρήσιμους Αντικειμενικούς Στόχους για την Ποιότητα, σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο τμημάτων και στον κατασκευαστικό τομέα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους.
Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, στην Πέψης & Υιός Λτδ αναγνωρίζουμε και ανταμείβουμε την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύουμε στον άνθρωπο, και σεβόμαστε τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.